Alienware

企业品牌形象
Scroll Down

项目介绍

我们接受委托为DELL旗下高端产品品牌Alienware打造专属的会员VIP专属礼盒。具体内容包含:品牌手册、产品折页及专属的会员周边礼盒产品设计开发。

alienware_001

 

alienware_002

 

alienware_003

 

alienware_004